Print E-mail
Volume 49, Number 1, February 2016

Shewanella putrefaciens bacteremia in a uremic patient receiving hemodialysis 


Wen-Sen Lee, Tsong-Yih Ou, Fu-Lun Chen, Chin-Wang Hsu, Shio-Shin Jean


 

Corresponding author:

Shio-Shin Jean
Corresponding author. Department of Emergency, Wan Fang Medical Center, Taipei Medical University, Number 111, Section 3, Hsing Long Road, Taipei 116, Taiwan.