Print E-mail
Volume 45, Number 4, August 2012

Erratum to “Role of moxifloxacin for the treatment of commmunity-acquired complicated intraabdominal

infections in Taiwan”


Yeu-Jun Lau, Yen-Hsu Chen, Ching-Tai Huang, Wen-Sen Lee, Cheng-Yi Liu, Jien-Wei Liu, Hsiao-Dong Liu, Yuarn-Jang Lee, Chao-Wen Chen, Wen-Chien Ko, Po-Ren Hsueh


 

Corresponding author:

 Departments of Laboratory Medicine and Internal Medicine, National Taiwan University College of Medicine,

7 Chung Shan South Road, Taipei 100, Taiwan. E-mail address: hsporen@ntu.edu.tw (P.-R. Hsueh