Print E-mail
Volume 45, Number 4, August 2012

 Corrigendum to “Combating antimicrobial resistance: Antimicrobial stewardship program in Taiwan”


Shu-Hui Tseng, Chun-Ming Lee, Tzou-Yien Lin, Shan-Chwen Chang, Yin-Ching Chuang, Muh-Yong Yen , Kao-Pin Hwang, Hsieh-Shong Leu, Che-Chieh Yen, Feng-Yee Chang


 

Corresponding author:

 9F, Number 6, Linsen South Road, Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan 10050, ROC.

E-mail address: fychang@cdc.gov.tw (F.-Y. Chang).