Print E-mail
Volume 50, Number 1, February 2017

Perspectives

Toward sustainable and effective control: Experience of China Ebola Treatment Center in Liberia 


Yang Luo, Caiping Song, Hongyan Zhang, Yungui Wang, Hao Wu
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 1 - 3

Review Article

Modulation of tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)-mediated apoptosis by Helicobacter pylori in immune pathogenesis of gastric mucosal damage 


Hwei-Fang Tsai, Ping-Ning Hsu
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 4 - 9

Effects of toluidine blue O (TBO)-photodynamic inactivation on community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates 


Sung-Pin Tseng, Wei-Chun Hung, Hsiao-Jan Chen, Yu-Tzu Lin, Hung-Sih Jiang, Hao-Chieh Chiu, Po-Ren Hsueh, Lee-Jene Teng, Jui-Chang Tsai
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 46 - 54

Identification of factors for physicians to facilitate early differential diagnosis of scrub typhus, murine typhus, and Q fever from dengue fever in Taiwan 


Ko Chang, Nan-Yao Lee, Wen-Chien Ko, Jih-Jin Tsai, Wei-Ru Lin, Tun-Chieh Chen, Po-Liang Lu, Yen-Hsu Chen
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 104 - 111

Original Articles

Predicting severe enterovirus 71 infection: Age, comorbidity, and parental behavior matter
 


Wen-Chan Huang, Wei-Liang Shih, Shun-Cheng Yang, Ting-Yu Yen, Jian-Te Lee, Yi-Chuan Huang, Chung-Chen Li, Yu-Chia Hsieh, Tzou-Yin Lin, Luan-Yin Chang, Li-Min Huang
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 10 - 16

Defective innate immune responses to respiratory syncytial virus infection in ovalbumin-sensitized mice 


Shen-Hao Lai, Sui-Ling Liao, Kin-Sun Wong, Tzou-Yien Lin
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 17 - 25

Molecular characterization of hepatitis C virus genotype 6 subtypes in Thai blood donors 


Anchalee Sistayanarain, Suriya Chaiwong
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 26 - 31

Microbial communities associated with anaerobic degradation of polybrominated diphenyl ethers in river sediment
 


Chu-Wen Yang, Huang-Wen Huang, Bea-Ven Chang
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 32 - 39

Clinical analysis of fever of unknown origin in children: A 10-year experience in a northern Taiwan medical center 


Ching-Yi Cho, Chou-Cheng Lai, Ming-Luen Lee, Chien-Lun Hsu, Chun-Jen Chen, Lo-Yi Chang, Chiao-Wei Lo, Sheng-Fong Chiang, Keh-Gong Wu
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 40 - 45

Galleria mellonella as an in vivo model for assessing the efficacy of antimicrobial agents against Enterobacter cloacae infection 


Hai-Fei Yang, Ai-Jun Pan, Li-Fen Hu, Yan-Yan Liu, Jun Cheng, Ying Ye, Jia-Bin Li
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 55 - 61

Comparison between bacteremia caused by Acinetobacter pittii and Acinetobacter nosocomialis 


Yuag-Meng Liu, Yi-Tzu Lee, Shu-Chen Kuo, Te-Li Chen, Chang-Pan Liu, Chun-Eng Liu
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 62 - 67

Detection of Pseudomonas aeruginosa isolates carrying the blaOXA-142 extended-spectrum β-lactamase gene in Taiwan 


Chang-Pan Liu, Te-Li Chen, Nai-Yu Wang, Shan-Fan Chow, Jung-Chung Lin, Tsong-Rong Yan
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 68 - 74

Antimicrobial resistance in Campylobacter coli and Campylobacter jejuni in cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis) and eradication regimens 


Tetsufumi Koga, Wataru Aoki, Takashi Mizuno, Kuniko Wakazono, Junki Ohno, Tsunehiro Nakai, Takao Nomiya, Miki Fujii, Keiichi Fusegawa, Kazuya Kinoshita, Takakazu Hamada, Yoshinori Ikeda
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 75 - 82

Prevalence and characterization of enterotoxigenic Bacteroides fragilis and toxigenic Clostridium difficile in a Taipei emergency department 


Dar-Der Ji, I-Hsiu Huang, Chao-Chih Lai, Fang-Tzy Wu, Donald Dah-Shyong Jiang, Bing-Mu Hsu, Wei-Chen Lin
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 83 - 89

Recombinant bacille Calmette–Guerin coexpressing Ag85b, CFP10, and interleukin-12 elicits effective protection against Mycobacterium tuberculosis 


Yih-Yuan Chen, Chih-Wei Lin, Wei-Feng Huang, Jia-Ru Chang, Ih-Jen Su, Chih-Hao Hsu, Han-Yin Cheng, Shu-Ching Hsu, Horng-Yunn Dou
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 90 - 96

Epidemiology, antifungal susceptibilities, and risk factors for invasive candidiasis from 2011 to 2013 in a teaching hospital in southwest China 


Shuli Pu, Siqiang Niu, Chuanming Zhang, Xiuyu Xu, Mei Qin, Shifeng Huang, Liping Zhang
Volume 50, Number 1, February 2017, Pages 97 - 103