Print E-mail
Volume 34, Number 3, September 2001

Review Article

Current status of human parasitic infections in Taiwan


Ta-Chuan Yeh, Pey-Ru Lin, Eng-Rin Chen, Men-Fang Shaio
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 155 - 160

Original Articles

Factors affecting the recovery of Legionella pneumophila serogroup 1 from cooling tower water systems


Hsu-Feng Lu, Mei-Fen Tsou, Shau-Yen Huang, Wen-Cherng Tsai, Jing-Gung Chung, Ken-Sheng Cheng
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 161 - 166

Duration of enterovirus shedding in stool


Pei-Wen Chung, Yhu-Chering Huang, Luan-Yin Chang, Tzou-Yien Lin1, Hsiao-Chen Ning
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 167 - 170

Factors accounting for misidentification of Candida species


Hsiu-Jung Lo, Yong-An Ho, Monto Ho
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 171 - 177

In vitro activity of moxifloxacin against common clinical bacterial isolates in Taiwan


Wang-Huei Sheng, Jann-Tay Wang, Yee-Chun Chen, Shan-Chwen Chang, Kwen-Tay Luh
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 178 - 184

Comparative study of ceftibuten and cefixime in the treatment of complicated urinary tract infections


Mao-Wang Ho, Fu-Der Wang, Chang-Phone Fung, Cheng-Yi Liu
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 185 - 189

Pathogens in the middle ear effusion of children with persistent otitis media: implications of drug resistance and complications


Wen-Chen Li, Nan-Chang Chiu, Chyong-Hsin Hsu
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 190 - 194

Characteristics of group A streptococcal bacteremia with comparison between children and adults


Yi-Chuan Huang, Yhu-Chering Huang, Cheng-Hsun Chiu, Luan-Yin Chang, Hsieh-Shong Leu, Tzou-Yien Lin
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 195 - 200

Klebsiella pneumoniae psoas abscess: predominance in diabetic patients and grave prognosis in gas-forming cases


Chia-Ming Chang, Wen-Chien Ko, Hsin-Chun Lee, Yao-Ming Chen, Yin-Ching Chuang
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 201 - 206

Clinical characteristics of Behçet\'s disease in southern Taiwan


Ying-Chou Chen, Hsueh-Wen Chang
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 207 - 210

Clinical characteristics of juvenile rheumatoid arthritis in Taiwan


Chih-Jen Wu, Jing-Long Huang, Mei-Hui Yang, Dah-Chin Yan, Liang-Shiou Ou, Huei-Huang Ho
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 211 - 214

Characteristics of patients with Burkholderia cepacia bacteremia


Chien-Hsien Huang, Tsrang-Neng Jang, Cheng-Yi Liu, Chang-Phone Fung, Kwok-Woon Yu, Wing-Wai Wong
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 215 - 219

Case Report

Childhood serum sickness: a case report


Yung-Kang Chao, Shyh-Dar Shyur, Cheng-Yu Wu, Cheng-Yu Wang
Volume 34, Number 3, September 2001, Pages 220 - 223

Appendix

Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV infections in TaiwanVolume 34, Number 3, September 2001, Pages 224 - 226