Print E-mail
Volume 36, Number 3, September 2003

Review Article

The possible role of electromagnetic fields in bacterial communication


Maxim V Trushin
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 153 - 160

Original Articles

Severe acute respiratory syndrome in a medical center in Taipei


Hwee-Kheng Lim, Chang-Pan Liu, Fu-Yuan Huang, Hsu-Tah Kuu, Yuh-Cheng Yang, Pei-Jan Chen, Chun-Ming Lee, Nan-Chang Chiu, Hsiang-Kuang Tseng
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 161 - 168

Chlamydia pneumoniae IgG seropositivity and clinical history of ischemic heart disease in Singapore


Woon P Koh, Mark B Taylor, Sucok K Chew, Meng C Phoon, Kim L Kang, Vincent TK Chow
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 169 - 174

Rate of nasopharyngeal carriage, antimicrobial resistance and serotype of Streptococcus pneumoniae among children in northern Taiwan


Wen-Tsung Lo, Chih-Chien Wang, cheing-Mei Yu, Mong-Ling Chu
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 175 - 181

Association of antibiotic utilization measures and reduced incidence of infections with extended-spectrum β-lactamase-producing organisms


Chi-Kin Lan, Po-Ren Hsueh, Wing-Wai Wong, Chang-Phone Fung, Ya-Tin Lau,Jimmy YK Yeung, Grace T Young, Ching-Chyuan Su
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 182 - 186

Fluconazole resistance rate of Candida species from different regions and hospital types in Taiwan


Yun-Liang Yang, Hsiao-Hsu Cheng, Yong-An Ho, Chin-Fu Hsiao, Hsiu-Jung Lo
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 187 - 191

Outbreak of aseptic meningitis among adults in southern Taiwan


Chih-Hsiang Kao, Susan Shin-Jung Lee, Yung-Ching Liu, Muh-Yong Yen, Yao-Shen Chen, Shue-Ren Wan, Hsi-Hsun Lin, Wei-Ru Lin, Chun-Kai Huang, Chuen Chin
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 192 - 196

Bacteremia in hematological and oncological children with febrile neutropenia: experience in a tertiary medical center in Taiwan


Hsin-Pao Lai, Po-Ren Hsueh, Yee-Chun Chen, Ping-Ing Lee, Chun-Yi Lu, Meng-Yao Lu, Wen-Chuan Lin, Yu-Chia Hsieh, Chin-Yun Lee, Kai-Hsin Lin, Li-Min Huang
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 197 - 202

Retrospective analysis of mortality and morbidity of pediatric systemic lupus erythematosus in the past two decades


Li-Chieh Wang, Yao-Hsu Yang, Meng-Yao Lu, Bor-Luen Chiang
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 203 - 208

Hyper-IgM syndrome: a case report


I-Jen Wang, Shiuan-Jenn Wang, Dah-Chin Yan, Syh-Jae Lin, Bor-Luen Chiang
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 215 - 217

Case Report

Fatal bacteremic penumonia caused by Aeromonas hydrophila in a previously healthy child


Hsiu-Tsun Kao, Yhu-Chering Huang, Tzou-Yien Lin
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 209 - 211

Systemic lupus erythematosus-related acute pancreatitis: a case report


Hueng-Chuen Fan, Shin-Nan Cheng, Yi-Ming Hua, Chia-Hsiang Chu, Chun-Jung Juan, Ming-Yung Lee, Chih-Hsing Hung
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 212 - 214

Brief Communications

Temporal increase in the gastric colonization of Helicobacter pylori after healing of acetic acid-induced gastric ulcer in a miniature pig


Tetsufumi Koga, Yukio Shimada, Yoko Okazaki, Keigo Takahashi, Kiyoshi Sato, Isamu Kikuchi, Mitsuo Katsuta, Masayuki Iwata
Volume 36, Number 3, September 2003, Pages 218 - 222