Print E-mail
Volume 37, Number 5, October 2004

Original Articles

Quantitation of severe acute respiratory syndrome coronavirus genome by real-time polymerase chain reaction assay using minor groove binder DNA probe technology


Hsi-Hsun Lin, Shiow-Jen Wang, Yung-Ching Liu, Susan Shin-Jung Lee, Chun-Kai Hwang, Yao-Shen Chen, Shue-Ren Wann, Yi-Li Shih
Volume 37, Number 5, October 2004, Pages 258 - 265

Characteristics of a dengue hemorrhagic fever outbreak in 2001 in Kaohsiung


Ping-Chang Lai, Susan Shin-Jung Lee, Chih-Hsiang Kao, Yao-Shen Chen, Chun-Kai Huang, Wei-Ru Lin, Shue-Ren Wann, Hsi-Hsun Lin, Muh-Yong Yen, Yung-Ching Liu
Volume 37, Number 5, October 2004, Pages 266 - 270

Clinical presentations and virologic characteristics of primary human immunodeficiency virus type-1 infection in a university hospital in Taiwan


Hsin-Yun Sun1, Mei-Jyh Chen, Chien-Ching Hung, Mao-Yuan Chen, Szu-Min Hsieh, Wang-Huei Sheng, Chi-Tay Fang, Sui-Yuan Chang, Shan-Chwen Chang
Volume 37, Number 5, October 2004, Pages 271 - 275

Molecular diagnosis of Wiskott-Aldrich syndrome in Taiwan


Yin-Hsiu Chien, Wuh-Liang Hwu, Tadashi Ariga, Kuei-Wen Chang, Yao-Hsu Yang, Kai-Hsin Lin, Bor-Luen Chiang
Volume 37, Number 5, October 2004, Pages 276 - 281

Correlation of viral factors with cervical cancer in Taiwan


Yu-Yen Yang, Lim-Woh Koh, Ju-Hsin Tsai, Chung-Hung Tsai, Eric Fook-Chuen Wong, Shyh-Jye Lin, Chi-Chiang Yang
Volume 37, Number 5, October 2004, Pages 282 - 287

Bordetella pertussisinfection in northern Taiwan, 1997-2001


Pen-Yi Lin, Cheng-Hsun Chiu, Ying-Hsiang Wang, Lin-Hui Su, Ju-Hsin Chia, Yhu-Chering Huang, Pei-Wen Chung, Tsu-Lan Wu, Tzou-Yien Lin
Volume 37, Number 5, October 2004, Pages 288 - 294

Drug resistance of Mycobacterium tuberculosis complex in central Taiwan


Chun-Eng Liu, Chang-Hua Chen, Ju-Hua Hsiao, Tzuu-Guang Young, Ren-Wen Tsay, Chang-Phone Fung
Volume 37, Number 5, October 2004, Pages 295 - 300

Neonatal sepsis in the neonatal intensive care unit: characteristics of early versus late onset


Jia-Horng Jiang, Nan-Chang Chiu, Fu-Yang Huang, Hsin-An Kao, Chyong-Hsin Hsu, Han-Yang Hung, Jui-Hsing Chang, Chun-Chih Peng
Volume 37, Number 5, October 2004, Pages 301 - 306

Case Report

Favorable outcome of infective endocarditis due to Streptococcus agalactiae after conservative treatment


Shen-Ching Chen, Ming-Feng Lin
Volume 37, Number 5, October 2004, Pages 307 - 309

Aortic aneurysm in systemic lupus erythematosus


Wen-Liang Chang, Chun-Mei Huang, Yao-Hsu Yang, Yu-Tsan Lin, Bor-Luen Chiang
Volume 37, Number 5, October 2004, Pages 310 - 312