Print E-mail
Volume 38, Number 2, April 2005

Review Article

Severe acute respiratory syndrome epidemic in Taiwan, 2003


Po-Ren Hsueh, Pan-Chyr Yang
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 82 - 88

Original Articles

Clinical and immunologic characteristics and therapeutic interventions in children born to human immunodeficiency virus-infected mothers in southern Taiwan


Hui-Chen Lin, Shih-Min Wang, Ching-Shu Wu, Fong-Ming Chang, Ching-Chuan Liu
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 89 - 95

Antitumor features of Bacillus oligonitrophilus KU-1 strain


Sergey V. Malkov Vladimir V. Markelov, Gleb Y. Polozov, Larisa I. Sobchuk,Natalia G. Zakharova,Boris I. Barabanschikov, Alexander Y. Kozhevnikov,Rauf A. Vaphin, Maxim V. Trushin
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 96 - 104

Clinical and genetic analysis of invasive and non-invasive group A streptococcal infections in central Taiwan


Chia-Hui Kao, Po-Yen Chen, Fang-Liang Huang, Chih-Wei Chen, Ching-Shiang Chi, Yu-Hui Lin, Chi-Yen Shih, Bor-Shen Hu, Chia-Ro Li, Jui-Shan Ma, Yeu-Jun Lau, Kun-Chia Lu, Hsiu-Wen Yu
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 105 - 111

Infections of cefotaxime-resistant and cefmetazole-susceptible Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in children


Tsung-Zu Wu, Po-Ren Hsueh, Luan-Yin Chang, Chun-Yi Lu, Chung-Yi Wang, Chin-Ying Yang, Pei-Lan Shao, Ping-Ing Lee, Chin-Yun Lee, Li-Min Huang
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 112 - 116

Chlamydial pneumonia in children requiring hospitalization: effect of mixed infection on clinical outcome


Ming-Han Tsai, Yhu-Chering Huang, Chih-Jung Chen, Pen-Yi Lin, Luan-Yin Chang, Cheng-Hsun Chiu, Kuo-Chien Tsao, Chung-Guei Huang, Tzou-Yien Lin
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 117 - 122

The relationship of air pollution to the prevalence of allergic diseases in Taichung and Chu-Shan in 2002


Jui-Huan Yu, Ko-Huang Lue, Ko-Hsiu Lu, Hai-Lun Sun, Yun-Hsiang Lin, Ming-Chih Chou
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 123 - 126

Predictors of mortality in Acinetobacter baumannii bacteremia


Hsin-Pai Chen, Te-Li Chen, Chung-Hsu Lai, Chang-Phone Fung, Wing-Wai Wong, Kwok-Woon Yu, Cheng-Yi Liu
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 127 - 136

Case Report

Transient hypogammaglobulinemia of infancy presenting as Staphylococcus aureus sepsis with deep neck infection


Kai-Chung Hsueh, Hsiu-Hui Chiu, Hsiao-Chuan Lin, Ching-Hsiang Hsu, Fuu-Jen Tsai
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 141 - 144

Interstitial lung disease and xerostomia as initial manifestations in a patient with human immunodeficiency virus infection


Seng-Eng Ooi, Chang-Youh Tsai, Chung-Tei Chou
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 145 - 148

Methylprednisolone pulse therapy for massive lymphadenopathy in a child with intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease


Hsin-Hsu Chen, Po-Mai Liu, Chin-Nam Bong, Yu-Tsun Wu, Kuender D. Yang, Chih-Lu Wang
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 149 - 152

Concise Communication

Gram stain as a relapse predictor of bacterial vaginosis after metronidazole treatment


Mei Huang, Jen-Hsien Wang
Volume 38, Number 2, April 2005, Pages 137 - 140