Print E-mail
Volume 35, Number 1, March 2002

Review Article

Antibiotics: action and resistance in Gram-negative bacteria


Leung-Kei Siu
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 1 - 11

Original Articles

Seasonal prevalence of anti-Japanese encephalitis virus antibody in pigs in different regions of Taiwan


Kwo-Jiing Chang
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 12 - 16

Streptococcus pneumoniae bacteremia in southern Taiwan


Chih-Kung Lee, Jien-Wei Liu, Hsieh-Shong Leu, Chuen-Jr Jian, Chia-Chin Li
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 17 - 22

Clinical outcome of invasive pneumococcal infection in children: a 10-year retrospective analysis


Jui-Shan Ma, Po-Yen Chen, Suk-Chun Mak, Ching-Shiang Chi, Yeu-Jun Lau
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 23 - 28

Clinical manifestations of strongyloidiasis in southern Taiwan


Hung-Chin Tsai, Susan Shin-Jung Lee, Yung-Ching Liu, Wei-Ru Lin, Chun-Kai Huang, Yao-Shen Chen, Shue-Ren Wann, Tsung-Hung Tsai, Hsi-Hsun Lin, Muh-Yong Yen, Chuan-Min Yen, Eng-Rin Chen
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 29 - 36

Comparison of clinical characteristics of adenovirus and non-adenovirus pneumonia in children


Kuo-Tarng Farng, Keh-Gong Wu, Yu-Sheng Lee, Yeuh-Hung Lin, Be-Tau Hwang
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 37 - 41

Mycobacterium marinum infection in Taiwan


Ting-Shu Wu, Cheng-Hsun Chiu, Lin-Hui Su, Ju-Hsin Chia, Ming-Hsun Lee, Ping-Cherng Chiang, An-Jing Kuo, Tsu-Lan Wu, Hsieh-Shong Leu
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 42 - 46

Characteristics of Plesiomonas shigelloides infection in Taiwan


Hsiang-Kuang Tseng, Chang-Pan Liu, Wen-Chen Li, Shey-Chiang Su, Chun-Ming Lee
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 47 - 52

Characteristics of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus in infants and children without known risk factors


Kun-Chan Wu, Hsiu-Hui Chiu, Jen-Hsien Wang, Nie-Sue Lee, Hsiao-Chuan Lin, Chia-Chang Hsieh, Fuu-Jen Tsai, Ching-Tien Peng, Ya-Chun Tseng
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 53 - 56

Clinical features of atypical Kawasaki disease


Yu-Chia Hsieh, Mei-Hwan Wu, Jou-Kou Wang, Ping-Ing Lee, Chin-Yun Lee, Li-Min Huang
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 57 - 60

Case Report

Haemophilus influenzae type b meningitis with subdural effusion: a case report


Pei-Chun Chan, Chun-Yi Lu, Ping-Ing Lee, Tsung-Yen Yang, Rong-Tsung Chen, Yu-Huai Ho, Shun-Cheng Yang, Chin-Yun Lee, Li-Min Huang
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 61 - 64

Haemophilus parainfluenzae and Fusobacterium necrophorum liver abscess: a case report


Jow-Jyh Hwang, Yeu-Jun Lau, Bor-Shen Hu, Zhi-Yuan Shi, Yu-Hui Lin
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 65 - 67

Brief Communications

Detection of Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts in central Taiwan rivers by immunofluorescence assay


Tai-Lee Hu
Volume 35, Number 1, March 2002, Pages 68 - 70